ZODCHESTVO 2017. TATARSTAN STAND

Moscow, Gostiny Dvor
05.10 – 07.10.2017
XXV International Festival Zodchestvo (Architecture).

Pavilion of the Republic of Tatarstan.

Planet 9 ©